ແມ່ທ້ອງ

More: ການຖືພາ , ເດັກນ້ອຍແລະດູແລເຂົາ , ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ , ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າຫນຶ່ງປີ , Lactation , ຂ້ອຍຕ້ອງການເດັກ , ໄວລຸ້ນ , ການເກີດລູກ